NOWE OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z RODO – O CZYM MUSZĄ WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCY?

KODEKS PRACY  CZ.I

W dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa* dostosowująca przepisy sektora prawa pracy do unijnych regulacji wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Z punktu widzenia pracodawcy harmonizacja przepisów wprowadza szereg zmian w zakresie podstaw przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych podczas rekrutacji, pobierania danych biometrycznych od pracownika bądź też z monitoringu w miejscu pracy oraz korzystania ze świadczeń
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

1. Rekrutacja pracownika

Nowelizacja art. 221 § 1 kodeksu pracy wprowadza zakres informacji, których pracodawca może domagać się od kandydata w związku z rekrutacją w firmie, takich jak: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez ubiegającego się o zatrudnienie. Wymaganie podania wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest możliwe jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne dla wykonywania danej pracy na określonym stanowisku. Natomiast żądanie od kandydata bez jego zgody udzielenia informacji dotyczących miejsca zamieszkania, imion rodziców oraz przesłanie wizerunku (zdjęcia) jest co do zasady – niedozwolone. Brak zamieszczenia w CV danych, których pracodawca nie ma prawa się domagać nie może skutkować dla kandydata negatywnymi konsekwencjami.

Oprócz powyższych ograniczeń pobierania oraz  wymogu uzyskania zgody na przetwarzanie danych osoby aplikującej pracodawca musi spełniać takie warunki jak: wypełnienie obowiązku informacyjnego względem kandydata, upoważnienie do ww. celów pracowników rekrutujących i zobowiązanie ich do zachowania poufności, a także konieczność usunięcia danych po okresie ich przetwarzania, czyli w tym przypadku po zakończeniu rekrutacji. Istnieje jednak możliwość, by kandydat wyraził zgodę na dłuższy okres przetwarzania jego danych, w związku z ewentualnym przyszłym procesem naboru pracowników.

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________
*Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

© Created by Grupa Wzór