NOWE OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z RODO – O CZYM MUSZĄ WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCY?

KODEKS PRACY CZ.II

2. Dane biometryczne i monitoring

Dane biometryczne oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego i dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację osoby (np. wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne). Brak spełnienia co najmniej jednej z powyższych przesłanek skutkuje tym, że przetwarzane przez pracodawcę dane osobowe nie są danymi biometrycznymi.

Co do zasady podstawą przetwarzania danych biometrycznych przez pracodawcę jest spełnienie przynajmniej jednej z przesłanek zawartych w art. 9 ust. 2 RODO, m.in. wyrażenie wyraźnej zgody (najlepiej wyrażonej na piśmie) przez osobę, której dane dotyczą na przetwarzanie w jednym lub kilku konkretnych celach. Nowelizacja przepisów wprowadza zmiany w tym zakresie prowadzące do tego, by pracodawca mógł być uprawniony do przetwarzania danych biometrycznych na podstawie zgody, jedynie gdy przekazanie ich następuje z inicjatywy i za dobrowolną zgodą pracownika lub kandydata do pracy. Jednak jeśli przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do ważnych informacji, których ujawnienie może stanowić szkodę dla pracodawcy lub pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony, zgoda nie jest już wymagana.

Od 4 maja 2019r. monitoring w szatniach, stołówkach, palarniach oraz pomieszczeniach sanitarnych jest możliwy wyłącznie, jeżeli jest do niezbędne dla bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania tajemnicy informacji oraz jeśli nie naruszy godności i innych dóbr osobistych pracownika. Monitoring pomieszczeń sanitarnych jest możliwy wyłącznie za uprzednią zgodą zakładowej organizacji związkowej, a w razie jej braku – zgody przedstawicieli pracowników. Monitoring pomieszczeń organizacji związkowych jest zakazany.

W związku z powyższym na pracodawcy korzystającym z monitoringu ciążą obowiązki:

–  oznakowania pomieszczeń, w których ów monitoring jest wykorzystywany;

–  przetwarzania wizerunku wyłącznie w celach dla których monitoring został zarejestrowany;

– określenia sposobu i zakresu przetwarzania w układzie zbiorowym, regulaminie pracy albo  obwieszczeniu oraz poinformowania pracowników o stosowaniu monitoringu.

© Created by Grupa Wzór