Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

W dniu 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowelizacja ma na celu zwiększenie transparentności minimalnego wynagrodzenia oraz poprawę sytuacji osób najmniej zarabiających poprzez wyłączenie dodatku za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawa zakłada w art. 6 ust. 5 rozszerzenie katalogu elementów wynagrodzenia nieuwzględnianych przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę o dodatek za staż pracy.

Z uwagi na praktykę obchodzenia przez pracodawców dodatku za staż pracy i częste wątpliwości interpretacyjne, ustawodawca wprowadza dodatkowo w art. 1 pkt. 10 ustawy jego definicję legalną, zgodnie z którą jest to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę. Dodatek za staż pracy przysługuje z mocy prawa jedynie niektórym grupom zawodowym, zwłaszcza pracownikom jednostek sfery budżetowej, m.in. sędziom, członkom korpusu służby cywilnej, nauczycielom oraz żołnierzom zawodowym. Zasady jego przyznawania pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwach prywatnych określone są zazwyczaj w regulaminach wynagradzania, przepisach zakładowych oraz układach zbiorowych pracy.

Prawodawca w nowelizacji uwzględnił sytuację przedsiębiorców realizujących umowy o zamówienia publiczne, bowiem zgodnie z art. 2 ustawy w przypadku ustalenia albo zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika w związku z nieuwzględnieniem w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku za staż pracy, jeśli będzie miało to wpływ ma koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, wykonawcy przysługuje uprawnienie do zainicjowania negocjacji w sprawie podwyższenia wynagrodzenia umownego.

Tym samym przepisy prawa przyznają wykonawcy prawo do zwrócenia się z wnioskiem do zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia. Przedsiębiorcy mogą od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. składać wnioski o przeprowadzenie negocjacji w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Warte podkreślenia jest, że to na wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania wpływu zmian w wyliczaniu płacy minimalnej na wzrost kosztów wykonania zamówienia publicznego.

Zmiany w znacznym stopniu mogą przyczynić się do poprawy sytuacji osób pracujących za najniższą stawkę, poprzez wyłączenie wynagrodzenia za staż pracy z zakresu minimalnego wynagrodzenia. Dotychczas bowiem zdarzały się sytuacje, gdzie pracownik z dłuższym stażem pracy mając wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia, mógł otrzymywać niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona. Z drugiej jednak strony nowelizacja nie przewiduje skutecznych mechanizmów przyjęcia przez zamawiających proponowanych przez wykonawców w ramach negocjacji zmian w wynagrodzeniu, co może okazać się zbyt słabą ochroną dla małych i średnich przedsiębiorców.

© Created by Grupa Wzór