NOWELIZACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZYWILEJÓW KONSUMENCKICH

1 stycznia 2021 weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (dalej: „Ustawa”), która w istotny sposób zmieniła status osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Zgodnie z Ustawą, w określonych sytuacjach taki przedsiębiorca będzie uważany za konsumenta, a co za tym idzie, zostanie mu przyznana ochrona zarezerwowana dotychczas jedynie dla konsumentów.

Aby skorzystać z wachlarzu przywilejów konsumenckich przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

po pierwsze musi prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „CEIDG”);

po drugie – zawierana przez przedsiębiorcę umowa musi wiązać się z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie ma dla niego charakteru zawodowego. Ocena związku przedmiotu umowy z przedmiotem działalności gospodarczej będzie zapewne przeprowadzana w oparciu o wpis w CEIDG. Jako przykład „braku charakteru zawodowego” może posłużyć zakup ekspresu do kawy do biura przez adwokata.

Warto przy tym zaznaczyć, że ochroną konsumencką nie zostaną objęte podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym spółki osobowe i kapitałowe.

Nowelizacja przepisów spowodowała, że przedsiębiorcy – kupujący:

–  zostaną objęci ochroną dotyczącą niedozwolonych klauzul umownych;

–  będą mogli powołać się na zasady dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach konsumenckich;

–  będą uprawnieni do odstąpienia od umowy w przypadku zawarcia jej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

Powyższe zmiany rodzą również określone obowiązki dla przedsiębiorców – sprzedających:

–  zostaną zobligowani do dostosowania wzorców umów, ogólnych warunków umów oraz regulaminów do nowych przepisów;

–  będą musieli opracować procedury weryfikacji przedsiębiorców względem przysługujących im uprawnień.

Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie. Ustawa reguluje postulowane zmiany objęcia szerszą ochroną działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG, zmieniając status takiego przedsiębiorcy, a także wpisuje się porządek prawny dawno już ugruntowany przepisami prawa Unii Europejskiej i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

© Created by Grupa Wzór