Nowe uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego

W ostatnim czasie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmieniana była w mediach przez wszystkie przypadki. W debacie publicznej nie wspominano jednak zbyt często o nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, która weszła w życie 4 maja 2019r.

Konieczność znowelizowania wybranych przepisów ustawy wynikała z chęci zapewnienia realizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające Dyrektyw: 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz Rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012.

Przypomnijmy, że sekurytyzacja jest jedną z metod pozyskiwania kapitału, polegającą na emisji papierów wartościowych pod zastaw należności wynikających z innych stosunków zobowiązaniowych, np. kredytów czy pożyczek.

Zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym odnoszą się do kwestii sekurytyzacji. Na mocy wprowadzonych przepisów KNF stała się organem właściwym do nadzorowania przestrzegania obowiązków wynikających z Rozporządzenia 2017/2402. Zadania te KNF może wykonywać między innymi przez przyznanie uprawnień kontrolnych. Pracownicy organu kontroli mogą żądać od podmiotu  kontrolowanego udzielenia wyjaśnień oraz wglądu do danych zawartych w systemie informatycznym, w szczególności dokumentów finansowych, księgowych, handlowych, akt postępowań prowadzonych na podstawie właściwych przepisów prawa, ksiąg, ewidencji, dokumentów wewnętrznych, w tym regulaminów oraz instrukcji, dotyczących działalności kontrolowanego podmiotu.

Zapewnienie przestrzegania przepisów przez podmioty uczestniczące w rynku sekurytyzacyjnym zabezpieczone zostało sankcjami wprowadzonymi przez nową regulację. W przypadku naruszenia tych przepisów, KNF może nakazać danemu podmiotowi zaprzestanie działania niezgodnego z prawem, ale przepisy dopuszczają także możliwość ingerencji w skład osobowy organów spółek m.in. poprzez prawo do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie członka zarządu. Na podstawie znowelizowanych przepisów, osoby prawne, które podlegają przepisom Rozporządzenia 2017/2402, powinny się też liczyć z ewentualnymi karami finansowymi, w wysokości nieprzekraczającej 20 869 500 zł  lub 10% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych albo dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia.

Ponadto, o nałożonych sankcjach i o samym naruszeniu oraz podmiocie, który się jego dopuścił, KNF może poinformować na swojej stronie internetowej, po podjęciu stosownej uchwały w tym przedmiocie.

Wprowadzenie przepisów nadających KNF możliwość sprawowania kontroli nad działalnością sekurytyzacyjną należy ocenić jako w pełni zasadne, jako że ryzyko związane z tym aspektem rynku finansowego podawane było jako jedna z przyczyn światowego kryzysu finansowego z 2007r. Zwiększenie nadzoru w tym zakresie powinno przyczynić się do ogólnej poprawy poziomu bezpieczeństwa rynku finansowego.

Artykuł jest dostępny tutaj

© Created by Grupa Wzór