Joanna Mieczkowska-Łowicka w strefabiznesu.pl o przedawnieniach i zmianie przepisów

 

W dniu 9 lipca 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104) dotycząca m.in. nowych terminów przedawnienia roszczeń oraz zasad ich dochodzenia. Jednym z założeniem ustawodawcy było zaostrzenie reżimu przedawnienia roszczeń przysługujących przedsiębiorcom wobec konsumentów.

„Wątpliwości co do interpretacji i stosowania znowelizowanych przepisów mogą spowodować, że główny cel nowelizacji – czyli ochrona konsumentów przed egzekucją przedawnionych długów – może nie zostać w pełni osiągnięty” – wskazuje Joanna Mieczkowska-Łowicka i dodaje, że „istotne jest skrócenie ogólnego terminu przedawnienia roszczeń (w tym roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu albo orzeczeniem sądu polubownego) z 10 do 6 lat, przy czym niezmieniony zostaje termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, który nadal wynosić będzie 3 lata (…) W przypadku terminów przedawnienia krótszych niż dwa lata wprowadzono zasadę, zgodnie z którą koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, co oznacza de facto wydłużenie terminu przedawnienia tych roszczeń, w niektórych przypadkach nawet o wiele miesięcy”.

Artykuł jest dostępny tutaj

© Created by Grupa Wzór